เกี่ยวกับ Do Any Tech

doanytech.com คือ เว็บไซต์ ให้บริการบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเริ่มจากความสนใจ, ศึกษา, ทดลองทำ และแบ่งปัน โดยมีวัตถุสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป